Allmänna villkor för Volvo serviceavtal

Nya och begagnade Volvo personbilar

1. Tillämplighet Dessa allmänna villkor för Volvo Serviceavtal gäller för nya och begagnade Volvo Personbilar. Villkoren gäller endast det Fordon som avtalet är tecknat för.

2. Avtalstid och förtida upphörande m.m.

a) Avtalsperioden är 36 eller 24 månader. Därefter kan avtalet förnyas med en ny 12-månadersperiod till dess Fordonet har rullat 45 000 mil.

b) Kunden har rätt att säga upp avtalet, förutsatt att Kunden skriftligen informerar Återförsäljaren om uppsägningen.

c) Om avtalet upphör i förtid har Kunden ej rätt att få tillbaka erlagda avgifter. Återförsäljaren har i sådana fall rätt att kräva in eventuellt underskott av Kunden.

d) Avtalet upphör normalt att gälla då ägarbyte registrerats hos Centrala Bilregistret.

e) Återförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om förutsättningarna för Återförsäljarens verksamhet förändras väsentligt på grund av förhållanden utanför Återförsäljarens kontroll samt att detta avsevärt försvårar för Återförsäljaren att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Återförsäljaren har också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden uppenbart missbrukar sina rättigheter enligt avtalsvillkoren.

f) Avtalet upphör att gälla i förtid om Kunden inte betalar i rätt tid eller om Kunden överlåter Fordonet.

g) En uppsägning av avtalet innebär inte att Kunden befrias från sådana skyldigheter som uppkommit före avtalets upphörande.

3. Pris och betalning (se även punkt 4. Över-/Undermilsjustering)

a) Återförsäljarens prissättning beror bl.a. på Fordonets verkliga årliga körsträcka och mätarställning. Återförsäljarens löpande månadsfakturering under en avtalsperiod bygger på Kundens angivna årliga körsträcka och bilens aktuella mätarställning. Som lägsta årliga debiterbara körsträcka gäller 1500 mil per år.

b) Det pris som anges i avtalet är det månatliga priset för Återförsäljarens tjänster enligt avtalet under 36, 24 eller 12 månader, beroende på avtalets löptid. Därefter erbjuder Återförsäljaren kunden en förnyelse av avtalet med ett nytt månatligt pris inför varje ny 12-månadersperiod. Det nya månadspriset gäller från starten av varje ny 12-månadersperiod.

c) Angivet pris innefattar tilläggstjänster enligt punkt 6 endast om Kunden tecknat sig för sådana i avtalet.

d) Kunden skall betala den avtalade månadsavgiften i förskott, senast sista vardagen i föregående månad.

e) Betalning skall ske på det sätt som anges av Återförsäljaren.

f) Om Kunden inte betalar månadsavgiften i rätt tid och inte betalar efter Återförsäljarens betalningspåminnelse i enlighet med vad som anges i betalningspåminnelsen, upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet anses ha upphört att gälla första dagen i den månad som den uteblivna betalningen gällde för.

g) Om Kunden beställer verkstadstjänster enligt avtalet och dessa utförs efter det att avtalet har upphört att gälla skall Kunden betala för verkstadstjänsterna enligt Återförsäljarens normala pris- och betalningsvillkor.

4. Över-/Undermilsjustering

a) Återförsäljaren har rätt att när som helst, i samband med verkstadsbesök eller på annat sätt, kontrollera om den verkliga körsträckan på årsbasis stämmer överens med den avtalade årliga körsträckan.

b) Så snart Kunden har anledning att tro att den avtalade årliga körsträckan kommer att överskridas, skall Kunden meddela detta till Återförsäljaren.

c) Nytt pris: Återförsäljaren har rätt att justera månadsavgiften för avtalsperiodens återstående månader om fordonets verkliga mätarställning överstiger beräknad mätarställning med mer än 500 mil. Beräknad mätarställning är den mätarställning som borde ha uppnåtts vid avstämningstillfället om den avtalade årliga körsträckan hade följts. Det nya priset är det pris som skulle ha gällt om korrekt årlig körsträcka hade angivits när avtalet tecknades alternativt förnyades.

d) Retroaktivt belopp: Kunden är alltid skyldig att betala för den körsträcka Fordonet faktiskt rullat. Det retroaktiva beloppet räknas ut enligt följande;  1) det månadspris som gällt för Kunden fram till tillfället för över-/undermilsjusteringen jämförs med det nya rättvisande månadspriset, 2) differensen multipliceras med antalet månader som förflutit från det avtalet tecknades alternativt förnyades fram till avstämningstillfället.

e) Vid konstaterade övermil förbinder sig Kunden att betala retroaktivt belopp resp. nytt månadsbelopp framgent. För betalning av retroaktivt belopp samt nytt månadsbelopp gäller punkt 3 e) och 3 f).

f) Vid konstaterade undermil överstigande 500 mil (jfr punkt 4 c) skall Återförsäljaren på motsvarande sätt betala tillbaka eventuell differens till Kunden.

5. Återförsäljarens åtaganden

5.1 Avtalets omfattning Under förutsättning att Kunden fullgjort sina skyldigheter enligt avtalsvillkoren skall Återförsäljaren, med de begränsningar som anges i dessa villkor, utan ytterligare kostnad för Kunden, tillhandahålla och utföra:

a) Original Service i enlighet med Volvos rekommendationer, inklusive slitage-, funktionalitet- och säkerhetskontroller samt milbundna intervalltillägg såsom byten av tändstift, luftfilter och kamrem. Åtagandet innefattar såväl arbete som material, såsom oljor, vätskor och reservdelar som ingår i ordinarie service.

5.2 Följande punkter ingår inte i avtalet

a) Påfyllning av oljor och vätskor mellan ordinarie servicetillfällen.

5.3 Arbetenas utförande

a) Volvo Original Service utförs av avtalstecknande Återförsäljare (om inte Rikstäckande Service tecknats som tilläggstjänst).

b) Återförsäljaren utför sina serviceåtaganden på normala öppettider och inom skälig tid från det att Kunden anmält behov av service och ställt Fordonet till förfogande för åtgärdande hos Återförsäljaren.

6. Tilläggstjänster Avtalet kan mot pristillägg även omfatta tilläggstjänsterna Rikstäckande Service, Verkstadshyrbil samt Hjulskifte Vinter/Sommar. Utöver dessa tilläggstjänster kan Återförsäljaren eventuellt erbjuda lokala komplement.

7. Kundens skyldigheter Allmänna Villkor för Volvo Serviceavtal December 2013 Volvo Personbilar Sverige AB 2 Kundens rätt till service förutsätter att Kunden erlagt betalning enligt avtalet och att behovet av de av Kunden begärda åtgärderna uppkommit under avtalstiden. För att avtalet skall gälla krävs dessutom att Kunden:

a) Kör, underhåller och sköter Fordonet i enlighet med de instruktioner som anges i Fordonets Instruktionsbok och Service- & Garantibok.

b) Genomför rutinkontroller av olje- och vätskenivåer i Fordonet mellan rekommenderade serviceintervall och fyller på vid behov på egen bekostnad.

c) På egen bekostnad lämnar Fordonet till auktoriserad Volvoverkstad för Volvo Original Service vid de serviceintervall som anges i Fordonets Instruktionsbok och Service & Garantibok, +/- 300 mil, alternativt enligt angivet årsintervall +/- 1 månad efter senast utförda ordinarie service.

d) I händelse av fel eller skada på Fordonets kilometerräknare, omedelbart underrättar auktoriserad Volvoverkstad om felet och därefter ställer fordonet till verkstadens förfogande för åtgärdande på egen bekostnad.

8. Överlåtelse m.m. Om kunden överlåter Fordonet anses avtalet upphöra samtidigt som överlåtelsen. Den nya ägaren av Fordonet kan teckna nytt avtal med Återförsäljaren, förutsatt att Återförsäljaren skriftligen godkänner det, samt att den nya ägaren inte bedriver kommersiell handel med bilar.

9. Ansvarsbegränsning

Detta avtal innefattar inte någon skyldighet för Återförsäljaren att på något sätt ersätta Kunden för dennes kostnader, inkomstbortfall, tidsförlust eller annan skada, till följd av att Kunden ställt Fordonet till Återförsäljarens förfogande eller på grund av att Kunden varit förhindrad att nyttja Fordonet under den tid Återförsäljaren haft Fordonet i sin vård för serviceåtgärder. Detta innebär dock ingen inskränkning i konsumentens möjlighet att vid fel i eller dröjsmål med tjänsten kräva påföljder i enlighet med tvingande lagbestämmelser.

10. Tvist Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol