Allmänna Villkor för Serviceavtal Multibrand

Nya och begagnade personbilar och lätta lastbilar

§1. Tillämplighet Dessa allmänna villkor för Serviceavtal gäller för nya och begagnade Personbilar samt lätta lastbilar. Villkoren gäller endast det Fordon som avtalet är tecknat för. · ”Avtalsutfärdaren” är den juridiska part som utfärdat avtalet. · ”Kunden” är den part som tecknat avtal med Avtalsutfärdaren.

§2. Avtalstid och förtida upphörande m.m.

a) Avtalsperioden, avgränsningar avseende bilens ålder och mätarställning framgår av avtalet.

b) Kunden har rätt att säga upp avtalet, förutsatt att Kunden skriftligen informerar Avtalsutfärdaren om uppsägningen.

c) Om avtalet upphör i förtid har Kunden ej rätt att få tillbaka erlagda avgifter. Avtalsutfärdaren har i sådana fall rätt att kräva in eventuellt underskott av Kunden.

d) Avtalet upphör att gälla då ägarbyte registrerats hos Centrala Bilregistret. Möjlighet för överlåtelse till ny ägare framgår av §8.

e) Avtalsutfärdaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om förutsättningarna för Avtalsutfärdarens verksamhet förändras väsentligt på grund av förhållanden utanför Avtalsutfärdarens kontroll samt att detta avsevärt försvårar eller fördyrar för Avtalsutfärdaren att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Avtalsutfärdaren har också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden uppenbart missbrukar sina rättigheter enligt avtalsvillkoren.

f) Avtalet upphör att gälla i förtid om Kunden inte betalar i rätt tid, överlåter Fordonet, Fordonet skrotas eller anmäls som stulet.

g) En uppsägning av avtalet innebär inte att Kunden befrias från sådana skyldigheter som uppkommit före avtalets upphörande.

§3. Pris och betalning (se även §4. Över-/Undermilsjustering)

a) Avtalsutfärdarens prissättning beror bl.a. på Fordonets verkliga årliga körsträcka och mätarställning. Avtalsutfärdarens löpande månadsfakturering under en avtalsperiod bygger på Kundens angivna årliga körsträcka och bilens aktuella mätarställning. Som lägsta årliga debiterbara körsträcka gäller 1500 mil per år.

b) Det pris som anges i avtalet är det månatliga priset för Avtalsutfärdarens tjänster under löptiden. Därefter finns möjlighet för Avtalsutfärdaren att erbjuda kunden förnyelse av avtalet med ett nytt månatligt pris för angivna tjänster under den nya överenskomna perioden.

c) Angivet pris innefattar tilläggstjänster enligt §6 endast om Kunden tecknat sig för sådana i avtalet.

d) Kunden skall betala den avtalade månadsavgiften i förskott, senast sista vardagen i föregående månad.

e) Betalning skall ske på det sätt som anges av Avtalsutfärdaren.

f) Om Kunden inte betalar månadsavgiften i rätt tid och inte betalar efter Avtalsutfärdarens betalningspåminnelse i enlighet med vad som anges i betalningspåminnelsen, upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet anses ha upphört att gälla första dagen i den månad som den uteblivna betalningen gällde för.

g) Om Kunden beställer verkstadstjänster enligt avtalet och dessa utförs efter det att avtalet har upphört att gälla skall Kunden betala för verkstadstjänsterna enligt Avtalsutfärdarens vid var tid gällande pris-/ och betalningsvillkor.

h) Vid förändring av serviceinnehåll och/eller serviceintervall(tid eller kilometer) som påkallats av tillverkare eller generalagent förbehåller sig Avtalsutfärdaren rätten att justera priset i motsvarande mån. i) Första fakturan kan avvika i kostnad p.g.a. periodstart (period/antal dagar).

§4. Över-/Undermilsjustering

a) Avtalsutfärdaren har rätt att när som helst, i samband med verkstadsbesök eller på annat sätt, kontrollera om den verkliga körsträckan på årsbasis stämmer överens med den avtalade årliga körsträckan.

b) Så snart Kunden har anledning att tro att den avtalade årliga körsträckan kommer att överskridas, skall Kunden meddela detta till Avtalsutfärdaren.

c) Nytt pris: Avtalsutfärdaren har rätt att justera månadsavgiften för avtalsperiodens återstående månader om fordonets verkliga mätarställning överstiger beräknad mätarställning med mer än 500 mil. Beräknad mätarställning är den mätarställning som borde ha uppnåtts vid avstämningstillfället om den avtalade årliga körsträckan hade följts. Det nya priset är det pris som skulle ha gällt om korrekt årlig körsträcka hade angivits när avtalet tecknades alternativt förnyades.

d) Retroaktivt belopp: Kunden är alltid skyldig att betala för den körsträcka Fordonet faktiskt rullat. Det retroaktiva beloppet räknas ut enligt följande; 1) det månadspris som gällt för Kunden fram till tillfället för över-/undermilsjusteringen jämförs med det nya rättvisande månadspriset, 2) differensen multipliceras med antalet månader som förflutit från det avtalet tecknades alternativt förnyades fram till avstämningstillfället.

e) Vid konstaterade övermil förbinder sig Kunden att betala retroaktivt belopp resp. nytt månadsbelopp framgent. För betalning av retroaktivt belopp samt nytt månadsbelopp gäller §3 e) och §3 f).

f) Vid konstaterade undermil överstigande 500 mil (jfr punkt 4 c) skall Avtalsutfärdaren på motsvarande sätt betala tillbaka eventuell differens till Kunden.

g) Efter avtalstidens utgång sker en slutavräkning varvid differenser mellan beräknad och faktisk körsträcka regleras.

§5. Avtalsutfärdarens åtaganden

5.1 Avtalets omfattning Under förutsättning att Kunden fullgjort sina skyldigheter enligt avtalsvillkoren skall Avtalsutfärdaren, med de begränsningar som anges i dessa villkor, utan ytterligare kostnad för Kunden, tillhandahålla och utföra:

a) Service i enlighet med tillverkarens rekommendationer, inklusive slitage-, funktionalitet- och säkerhetskontroller samt milbundna intervalltillägg såsom byten av tändstift, luftfilter och kamrem. Åtagandet innefattar såväl arbete som material, såsom oljor, vätskor och reservdelar som ingår i ordinarie service.

5.2 Följande punkter ingår inte i avtalet

a) Påfyllning av oljor och vätskor mellan ordinarie servicetillfällen.

5.3 Arbetenas utförande

a) Service enligt detta avtal får enbart utföras på verkstäder ägda av Avtalsutfärdaren! Verkstadstjänster (ex. service) som beställs av Kunden hos annan verkstad omfattas inte av avtalet utan måste betalas av Kunden separat.

b) Avtalsutfärdaren utför sina serviceåtaganden på normala öppettider och inom skälig tid från det att Kunden anmält behov av service och ställt Fordonet till förfogande för åtgärdande hos Avtalsutfärdaren. Allmänna Villkor för Serviceavtal Multibrand Sida 3 (3) - Maj 2012 -

§6. Tilläggstjänster Avtalet kan mot pristillägg även omfatta olika tilläggstjänster t.ex. Hjulskifte, Hjulförvaring, Bilvård, Verkstadshyrbil och Service hos andra, speciellt angivna, verkstäder som ej ägs av Avtalsutfärdaren. Utöver dessa tilläggstjänster kan Avtalsutfärdaren eventuellt erbjuda lokala komplement.

§7. Kundens skyldigheter Kundens rätt till service förutsätter att Kunden erlagt betalning enligt avtalet och att behovet av de av Kunden beställda åtgärderna uppkommit under avtalstiden. För att avtalet skall gälla krävs dessutom att Kunden:

a) Kör, underhåller och sköter Fordonet i enlighet med de instruktioner som anges i Fordonets Instruktionsbok och Service- & Garantidokument.

b) Genomför rutinkontroller av olje- och vätskenivåer i Fordonet mellan rekommenderade serviceintervall och fyller på vid behov på egen bekostnad.

c) På egen bekostnad lämnar Fordonet till angiven verkstad (§5.3.a) för Service vid de serviceintervall som anges i Fordonets Instruktionsbok och Service & Garantidokument, +/- 300 mil, alternativt enligt angivet årsintervall +/- 1 månad efter senast utförda ordinarie service.

d) I händelse av fel eller skada på Fordonets kilometerräknare, omedelbart underrättar Avtalsutfärdarens verkstad om felet och därefter ställer fordonet till verkstadens förfogande för åtgärdande på egen bekostnad.

§8. Överlåtelse m.m. Om kunden överlåter Fordonet upphör avtalet samtidigt som överlåtelsen. Den nya ägaren av Fordonet kan teckna nytt avtal med Avtalsutfärdaren, förutsatt att Avtalsutfärdaren skriftligen godkänner detta, samt att den nya ägaren inte bedriver kommersiell handel med bilar.

§9. Ansvarsbegränsning Detta avtal innefattar inte någon skyldighet för Avtalsutfärdaren att på något sätt ersätta Kunden för dennes kostnader, inkomstbortfall, tidsförlust eller annan skada, till följd av att Kunden ställt Fordonet till Avtalsutfärdarens förfogande eller på grund av att Kunden varit förhindrad att nyttja Fordonet under den tid Avtalsutfärdaren haft Fordonet i sin vård för serviceåtgärder. Detta innebär dock ingen inskränkning i konsumentens möjlighet att vid fel i eller dröjsmål med tjänsten kräva påföljder i enlighet med tvingande lagbestämmelser.

§10. Tvist Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol.

§11. Hyrbil Om hyrbilstjänst ingår i Kundens serviceavtal gäller följande villkor*:

a) Hyrbil erhålls under högst en (1) dag.

b) Hyrbil inkluderar en körsträcka på och drivmedel för upp till 50 km. Kostnader som uppkommer när denna gräns överskrids betalas av Kunden.

c) Kunden bär ansvaret för alla lokala vägtullsavgifter, trängselavgifter eller andra avgifter vid uppkomst. * lokala avvikelser kan förekomma beroende på Avtalsutfärdare och geografiskt område.