Visselblåsarkanal

Vi vill göra rätt

Ahlberg Bil vill skydda och värna de som slår larm om missförhållanden inom företagets verksamhet. För oss är det av största vikt att sådana missförhållanden kommer oss till kännedom så att missförhållandena kan rättas till på ett så bra och skyndsamt sätt som möjligt.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att någon slår larm om missförhållanden som på ett eller annat sätt kan skada eller negativt påverka oss eller våra medansvariga. Detta görs genom att företagets ledning uppmärksammas på oegentligheter eller missförhållanden.

Vem kan visselblåsa?

Alla personer som, i ett arbetsrelaterat sammanhang, får information om överträdelser, oegentligheter eller missförhållanden inom Ahlberg Bil kan vara visselblåsare och har lagskydd. Således skyddas anställda, men även inhyrd personal, volontärer, praktikanter, icke-verkställande styrelseledamöter, aktieägare m.fl.

Rapporteringssystemet - i samarbete med Arbetsrättsbyrån

MBL11 Missförhållanden rapporteras in via Arbetsrättsbyrån MBL11. För att rapportera missförhållanden hos oss gör detta genom att boka in en tid med en utredare på Arbetsrättsbyrån MBL11.

Den som rapporterar får möjligheten att berätta om missförhållandet för utredaren och det kan även ställas kompletterande frågor. Det är sedan utredarens uppgift att återge informationen till vår företagsstyrelse på ett sätt som inte avslöjar vem som lämnat informationen. Skulle anonymiteten behövas brytas meddelas anmälaren om detta. Detta garanterar uppgiftslämnarens anonymitet. På så sätt får vi som företag möjlighet att åtgärda missförhållandena utan att uppgiftslämnaren riskerar att påverkas.

Uppföljning

Vi som företag kommer att återkoppla ärendet inom 3 månader till anmälaren med en redovisning av eventuella vidtagna åtgärder för att komma till bukt med rapporterade missförhållanden. Om uppgiftslämnaren rapporterat via rapporteringssystemet kommer utredaren på Arbetsrättsbyrån MBL11 att ta emot företagets uppföljning och sedan redovisa denna för uppgiftslämnaren.